Głównym obszarem działalności naszej spółki jest tworzenie, rozwijanie, a następnie koordynowanie samorządowych klastrów energii. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r., na obszarze naszego państwa ma znajdować się minimum 300 samowystarczalnych jednostek terytorialnych. Samowystarczalność ma polegać na lokalnym wytwarzaniu, konsumowaniu, a także bilansowaniu energii elektrycznej. W tym celu Unia Europejska stworzyła koncepcje klastrów energii.

Pierwszym odczuwalnym efektem powstania klastra energii na obszarze samorządu są ograniczenia kosztów za energię elektryczną oraz realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii i magazyny energii.

Od strony formalnej klastrem energii jest porozumienie cywilnoprawne, w skład, którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem porozumienia jest koordynacja: dystrybucji energii elektrycznej, obrotu energią elektryczną, wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania energetycznego na obszarze klastra. Przeważającą ilością źródeł energii działających na obszarze klastra są odnawialne źródła energii.

W ramach naszych usług oferujemy pełne wsparcie merytoryczne, organizacyjne, inwestycyjne oraz prawne przy tworzeniu oraz wdrażaniu koncepcji klastra energii na obszarze gmin/y.

Powstanie klastra energii wiążę się dla jednostek samorządu terytorialnego z rozwojem gospodarczym, zwiększeniem mocy odnawialnych źródeł energii, edukacją ekologiczną, przychodami z podatków od inwestycji, a także możliwością korzystania z finansowania obecnego w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej (dedykowanej specjalnie dla klastrów energii).

Posiadamy także specjalnie formułę przemysłowych klastrów energii dedykowaną dla grup dużych przedsiębiorców lub całych stref ekonomicznych. Przemysłowe klastry energii są zakładane z wyłączeniem przedstawicieli samorządu terytorialnego.